Lekári a farmácia

Zaujíma Vás?

Aké sú zákonné limity spolupráce medzi lekármi a farmaceutickými spoločnosťami?

Čo znamená zákaz poskytovania darov resp. iných výhod lekárom pri propagácii liekov?

Čo má urobiť lekár ak za zúčastní na odborného podujatia ?

Ako lekár podá hlásenie na DÚ z dôvodu prijatia nepeňažného príjmu od farmaceutickej spoločnosti?

Ako správne postupovať pri účasti lekárov na marketingových štúdiách?

Vypracovali ste odborný článok (prednášku) pre  farmaceutickú  spoločnosť?

Aké zmluvy sú vhodné uzatvárať medzi lekármi a farmaceutickými spoločnosťami?

Termín do 31.01.2017:

1. Odvedenie dane vyberanej zrážkou od daňovníka, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (fyzická osoba, právnická osoba) z nepeňažných plnení od "držiteľa" za rok 2016

2. "Oznámenie" platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - správcovi dane

3. Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, o začatí poberania nepeňažných plnení od "držiteľa" podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov - do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal.

www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovy-kalendar

Spôsob zdanenia nepeňažného plnenia od roku 2016

Od 1.1.2016 došlo k úprave spôsobu zdanenia nepeňažného plnenia, ktoré "poskytovateľovi" poskytol "držiteľ".

"Poskytovateľ" zdaňuje takéto nepeňažné plnenia len raz ročne a rovnako len raz ročne vypĺňa Oznámenie o zrazení a zaplatení dane z nepeňažného plnenia. Najbližší termín - do 31.1.2017.

Mení sa aj limit. "Poskytovateľ“ zdaňuje nepeňažné plnenia od "držiteľov" len v prípade, ak jeden "poskytovateľ" sumárne prijal od všetkých "držiteľov" viac než 40 € hodnoty nepeňažných plnení za rok 2016.

Zmena sa týka i zdaňovania hodnoty poskytnutej stravy na odbornom podujatí. Hodnota stravy, ktorú poskytol „držiteľ“ na odbornom podujatí „poskytovateľovi“, nepodlieha zrážkovej dani do výšky hodnoty stravného pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. Nad tento limit hodnota poskytnutej stravy podlieha zrážkovej dani. Naďalej v plnej výške podliehajú zrážkovej dani z nepeňažného plnenia hodnoty dopravy a ubytovania, ako i ostatné doteraz zdaňované nepeňažné plnenia, za predpokladu že suma týchto plnení je vyššia než 40 € za rok.

„Držiteľ“ posiela oznámenie za rok 2016 o poskytnutých nepeňažných plneniach každému „poskytovateľovi“, ktorému takéto plnenia v roku 2016 poskytol, do 15.1.2017, bez ohľadu na výšky poskytnutého plnenia. Rovnako v uvedenom termíne pošle oznámenie daňovému úradu.

Pre „držiteľa“ pribudla nová povinnosť, a to hlásenie Národnému centru o poskytnutých peňažných a nepeňažných plneniach „poskytovateľom“, s podrobnými údajmi ako o poskytnutom plnení, tak i o príjemcovi plnenia. Medzi povinné subjekty, na ktoré sa uvedená povinnosť hlásenia vzťahuje, zaradila novela Zákona 362/2011 Z.z. (Zákon o liekoch) i poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Oznamujú sa všetky plnenia, teda i tie, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani.

Novela zákona o dani z príjmov – zmeny vo vzťahu „držiteľ“ – „poskytovateľ“:

  • Rozšírenie a spresnenie okruhu „držiteľov“ (o distribútora zdravotníckej pomôcky a distribútora dietetickej potraviny, tretia osoba sprostredkujúca poskytnutie plnenia od iného „držiteľa“).
  • Zmena spôsobu zdaňovania nepeňažných plnení (viď vyššie)
  • Strava na odbornom podujatí (viď vyššie)
  • „Držiteľ“ a „poskytovateľ“ je jeden a ten istý subjekt – režim zrážkovej dane sa uplatňuje, len ak plnenie od „držiteľa“ prijal subjekt v postavení „poskytovateľa“ (subjekt má povinnosť preukázať prijatie plnenia v konkrétnej pozícii „držiteľa“ alebo „poskytovateľa“, ak plnenie prijal od „držiteľa“). Samozdanenie oboch druhov plnení..
  • Samozdanenie peňažných plnení zo zahraničia – v prípade, že zahraničný „držiteľ“ nemá na Slovensku stálu prevádzkareň, vzniká „poskytovateľovi“ ako príjemcovi peňažného plnenia povinnosť zraziť a zaplatiť daň (túto povinnosť má ináč pri peňažnom plnení „držiteľ“). Podmienky – nejasné.

Nepeňažné plnenie

Od 1.1.2015 majú všetci „DRŽITELIA“ oznamovaciu povinnosť na daňový úrad o poskytnutí  nepeňažného plnenia  „POSKYTOVATEĽOM“  zdravotnej starostlivosti (napr. oznámenie farmaceutickej firmy o poskytnutí plnenia lekárovi vo forme účasti na kongrese) Vzor nájdete tu: www.financnasprava.sk (PDF)

Termíny v roku 2015 na podanie oznámenia „držiteľa“ sú: 15.7.2015, 15.10.2015. Týka sa to napr. farmaceutických firiem, ktoré poskytli lekárom akékoľvek nepeňažné plnenia.

V tomto termíne musí „držiteľ“ splniť aj oznamovaciu povinnosť voči príjemcovi nepeňažného plnenia („poskytovateľovi“, napr. lekárovi) a oznámiť mu výšku nepeňažného plnenia, vzor oznámenia a spôsob nie je určený (prípustná je aj elektronická komunikácia).

Ak lekár nemá osobný účet daňovníka, je povinný v mesiaci, v ktorom prijal nepeňažné plnenie (napr. sa zúčastnil kongresu) túto skutočnosť oznámiť na daňový úrad (forma a spôsob nie sú predpísané), a požiadať o osobný účet daňovníka.

Termíny v roku 2015 na podanie Oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedené dane, zrazenie a zaplatenie dane z nepeňažného plnenia lekárov sú do: 31.7.2015, 31.10.2015. Rozhodujúci je deň odpísania z účtu, a nie deň zadania príkazu!

Poskytovatelia (napr. lekári) majú povinnosť z uvedeného príjmu zraziť a odviesť zrážkovú daň 19%. Vzor „OZNÁMENIA“ nájdete tu: www.financnasprava.sk (PDF)

Každý zdravotnícky pracovník, ktorý prijal peňažné a nepeňažné príjmi prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa registrácie humánneho lieku alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby, má okrem daňových povinností aj povinnosť podrobnosti takého príjmu oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní po skončení štvrťroka, kedy došlo k peňažnému alebo nepeňažnému plneniu. Príklad Oznámenia tu: www.slek.sk (PDF)

V prípade, že potrebujete poradiť alebo pomôcť pri vyplnení „Oznámení“ napíšte nám! Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say