Team Building

Tím building je rýchly a efektívny spôsob ako prebudiť vo firme, v pracovných skupinách, u manažérov a lídrov schopnosť vytvoriť si správny postoj, vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky a prekročia bežnú úroveň človeka, ktorý iba "tvrdo pracuje".

Cieľom tohto vzdelávacieho projektu je zdokonalenie sa vo vedení a motivovaní tímov, schopnosti efektívne využiť čas stretnutia tímu, delegovania úloh na jednotlivých pracovníkov podľa funkčného rozdelenia v tíme, osvojenie si štandardizovanej metodiky tímového riešenia problémov a úloh.

Moderný team building, ako súčasť motivačného systému, je orientovaný na zvýšenie efektivity podávaných výkonov v práci.

Tento projekt oboznámi účastníkov s princípmi, procesmi a znakmi fungovania efektívneho tímu.
Účastníci si osvoja schopnosti vytvárania tímov, spôsoby riešení situácií, ktoré môžu nastať v tímovej práci (problém, konflikt...).

Team building školenie prebieha formou cvičení a riešenia konkrétnych prípadových štúdií, pri ktorých sa zdôrazňuje prínos účastníkov pre celý tím a efektívnosť tímovej práce vôbec.

Účastníci si osvoja zásady pre zostavovanie tímu pri riešení konkrétnych úloh, ako efektívne rozdeľovať úlohy v závislosti na zložení tímu, budú schopní prijať a pochopiť rolu vedúceho tímu a hlavne sa naučia pracovať s akčnými plánmi pre efektívne dosahovanie stanovených cieľov.

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say