BOZP

 • Zabezpečovanie bezpečnostno technickej služby a činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (BTS a ABT).
 • Zabezpečovanie ochrany pred požiarmi, technika požiarnej ochrany(požiarna dokumentácia, školenia, preventívne protipožiarne prehliadky)
 • Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1 a 2.
 • Vypracovanie interných smerníc a implementovanie systému riadenia BOZP.
 • Školenia a oboznamovania zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov z predpisov BOZP OPP, práce vo výškach, vodičov a pod.
 • Vykonávanie koordinátora bezpečnosti práce na staveniskách v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení a v zmysle NV SR č. 396/2006Z.z o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.
 • Vykonávanie odborných školení pre viazačov bremien, obsluhy zdvíhacích zariadení.
 • Vykonávanie preventívnych kontrol pracovísk, technických zariadení a činnosti v lehotách v súlade s platnou legislatívou na zaistenie BOZP, OPP a VTZ
 • Kontrola vykonávania revízií a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích
 • Zisťovanie príčin a zdrojov pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, ich hlásenie príslušným orgánom a spracúvanie podkladov pre ich odškodňovanie
 • Odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce ochrany pred požiarmi a vyhradených technických zariadeniach pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov odberateľa, a iné.

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say