Služby

 • Ekonomické poradenstvo

  • Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. - Dáša Straková
  • Spracovanie komplexného mzdového účtovníctva.
  • Spracovanie DPH priznaní a iných daňových hlásení.
  • V prípade potreby vykonáme rekonštrukciu účtovníctva.
  • Zastupovanie voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a na daňových úradoch.
  • Príprava všetkých podkladov k získaniu podnikateľských úverov.
  • Identifikácia možností zníženia nákladov a zdrojov rastu ziskov.
  • Špecializácia na poradenstvo pre farmaceutické spoločnosti a lekárov.
  • Daňové poradenstvo - Erik Pelle
   Daňové poradenstvo zabezpečujeme aj prostredníctvom spoločnosti D.E.P, s.r.o. 

  Vedenie účtovníctva

  Pri vedení účtovníctva a mzdovej agendy používame software : BMD, OMEGAALFA

  • Zabezpečíme komplexné mesačné (resp. štvrťročné) spracovanie účtovníctva
  • Zasielanie potrebných hlásení a výkazov
  • Spracovanie mesačných reportov podľa potrieb klienta v NJ/AJ
  • Spracovanie DPH priznaní, Súhrnných výkazov, Kontrolných výkazov
  • Hlásenia a výkazy z peňažných a nepeňažných príjmov (zrážková daň) - viac v sekcii Lekári a farmácia
  • Účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb
  • Spracovanie iných daňových priznaní podľa platnej legislatívy (DzMV, Daň z nehnuteľností..)
  • Štatistické hlásenia podľa požiadaviek klienta

  Vedenie mzdovej agendy

  • Príprava pracovných zmlúv, dodatkov.
  • Evidencia a zaregistrovanie zamestnancov a spoločnosti na príslušné úrady.(prihlášky, odhlášky)
  • Výpočet a komplexné spracovanie mzdovej agendy zamestnancov.
  • Príprava výkazov pre orgány sociálneho a zdravotného zabezpečenia.
  • Spracovanie mzdovej agendy na kľúč.
 • BOZP

  • Zabezpečovanie bezpečnostno technickej služby a činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (BTS a ABT).
  • Zabezpečovanie ochrany pred požiarmi, technika požiarnej ochrany(požiarna dokumentácia, školenia, preventívne protipožiarne prehliadky)
  • Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1 a 2.
  • Vypracovanie interných smerníc a implementovanie systému riadenia BOZP.
  • Školenia a oboznamovania zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov z predpisov BOZP OPP, práce vo výškach, vodičov a pod.
  • Vykonávanie koordinátora bezpečnosti práce na staveniskách v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení a v zmysle NV SR č. 396/2006Z.z o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.
  • Vykonávanie odborných školení pre viazačov bremien, obsluhy zdvíhacích zariadení.
  • Vykonávanie preventívnych kontrol pracovísk, technických zariadení a činnosti v lehotách v súlade s platnou legislatívou na zaistenie BOZP, OPP a VTZ
  • Kontrola vykonávania revízií a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích
  • Zisťovanie príčin a zdrojov pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, ich hlásenie príslušným orgánom a spracúvanie podkladov pre ich odškodňovanie
  • Odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce ochrany pred požiarmi a vyhradených technických zariadeniach pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov odberateľa, a iné.
 • Team Bulding

  Tím building je rýchly a efektívny spôsob ako prebudiť vo firme, v pracovných skupinách, u manažérov a lídrov schopnosť vytvoriť si správny postoj, vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky a prekročia bežnú úroveň človeka, ktorý iba "tvrdo pracuje".

  Cieľom tohto vzdelávacieho projektu je zdokonalenie sa vo vedení a motivovaní tímov, schopnosti efektívne využiť čas stretnutia tímu, delegovania úloh na jednotlivých pracovníkov podľa funkčného rozdelenia v tíme, osvojenie si štandardizovanej metodiky tímového riešenia problémov a úloh.

  Moderný team building, ako súčasť motivačného systému, je orientovaný na zvýšenie efektivity podávaných výkonov v práci.

  Tento projekt oboznámi účastníkov s princípmi, procesmi a znakmi fungovania efektívneho tímu.
  Účastníci si osvoja schopnosti vytvárania tímov, spôsoby riešení situácií, ktoré môžu nastať v tímovej práci (problém, konflikt...).

  Team building školenie prebieha formou cvičení a riešenia konkrétnych prípadových štúdií, pri ktorých sa zdôrazňuje prínos účastníkov pre celý tím a efektívnosť tímovej práce vôbec.

  Účastníci si osvoja zásady pre zostavovanie tímu pri riešení konkrétnych úloh, ako efektívne rozdeľovať úlohy v závislosti na zložení tímu, budú schopní prijať a pochopiť rolu vedúceho tímu a hlavne sa naučia pracovať s akčnými plánmi pre efektívne dosahovanie stanovených cieľov.

 • Preklady

  • preklad a tlmočenie v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku
  • tlmočníka alebo prekladateľa na podujatiach doma i v zahraničí
  • krátke preklady aj v daný deň
  • výučbu anglického, ruského jazyka vo vašej firme, podľa vašich predstáv
 • Lekári a farmácia

  Zaujíma Vás?

  Aké sú zákonné limity spolupráce medzi lekármi a farmaceutickými spoločnosťami?

  Čo znamená zákaz poskytovania darov resp. iných výhod lekárom pri propagácii liekov?

  Čo má urobiť lekár ak za zúčastní na odborného podujatia ?

  Ako lekár podá hlásenie na DÚ z dôvodu prijatia nepeňažného príjmu od farmaceutickej spoločnosti?

  Ako správne postupovať pri účasti lekárov na marketingových štúdiách?

  Vypracovali ste odborný článok (prednášku) pre  farmaceutickú  spoločnosť?

  Aké zmluvy sú vhodné uzatvárať medzi lekármi a farmaceutickými spoločnosťami?

  Termín do 31.01.2017:

  1. Odvedenie dane vyberanej zrážkou od daňovníka, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (fyzická osoba, právnická osoba) z nepeňažných plnení od "držiteľa" za rok 2016

  2. "Oznámenie" platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - správcovi dane

  3. Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, o začatí poberania nepeňažných plnení od "držiteľa" podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov - do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal.

  www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovy-kalendar

  Spôsob zdanenia nepeňažného plnenia od roku 2016

  Od 1.1.2016 došlo k úprave spôsobu zdanenia nepeňažného plnenia, ktoré "poskytovateľovi" poskytol "držiteľ".

  "Poskytovateľ" zdaňuje takéto nepeňažné plnenia len raz ročne a rovnako len raz ročne vypĺňa Oznámenie o zrazení a zaplatení dane z nepeňažného plnenia. Najbližší termín - do 31.1.2017.

  Mení sa aj limit. "Poskytovateľ“ zdaňuje nepeňažné plnenia od "držiteľov" len v prípade, ak jeden "poskytovateľ" sumárne prijal od všetkých "držiteľov" viac než 40 € hodnoty nepeňažných plnení za rok 2016.

  Zmena sa týka i zdaňovania hodnoty poskytnutej stravy na odbornom podujatí. Hodnota stravy, ktorú poskytol „držiteľ“ na odbornom podujatí „poskytovateľovi“, nepodlieha zrážkovej dani do výšky hodnoty stravného pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. Nad tento limit hodnota poskytnutej stravy podlieha zrážkovej dani. Naďalej v plnej výške podliehajú zrážkovej dani z nepeňažného plnenia hodnoty dopravy a ubytovania, ako i ostatné doteraz zdaňované nepeňažné plnenia, za predpokladu že suma týchto plnení je vyššia než 40 € za rok.

  „Držiteľ“ posiela oznámenie za rok 2016 o poskytnutých nepeňažných plneniach každému „poskytovateľovi“, ktorému takéto plnenia v roku 2016 poskytol, do 15.1.2017, bez ohľadu na výšky poskytnutého plnenia. Rovnako v uvedenom termíne pošle oznámenie daňovému úradu.

  Pre „držiteľa“ pribudla nová povinnosť, a to hlásenie Národnému centru o poskytnutých peňažných a nepeňažných plneniach „poskytovateľom“, s podrobnými údajmi ako o poskytnutom plnení, tak i o príjemcovi plnenia. Medzi povinné subjekty, na ktoré sa uvedená povinnosť hlásenia vzťahuje, zaradila novela Zákona 362/2011 Z.z. (Zákon o liekoch) i poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Oznamujú sa všetky plnenia, teda i tie, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani.

  Novela zákona o dani z príjmov – zmeny vo vzťahu „držiteľ“ – „poskytovateľ“:

  • Rozšírenie a spresnenie okruhu „držiteľov“ (o distribútora zdravotníckej pomôcky a distribútora dietetickej potraviny, tretia osoba sprostredkujúca poskytnutie plnenia od iného „držiteľa“).
  • Zmena spôsobu zdaňovania nepeňažných plnení (viď vyššie)
  • Strava na odbornom podujatí (viď vyššie)
  • „Držiteľ“ a „poskytovateľ“ je jeden a ten istý subjekt – režim zrážkovej dane sa uplatňuje, len ak plnenie od „držiteľa“ prijal subjekt v postavení „poskytovateľa“ (subjekt má povinnosť preukázať prijatie plnenia v konkrétnej pozícii „držiteľa“ alebo „poskytovateľa“, ak plnenie prijal od „držiteľa“). Samozdanenie oboch druhov plnení..
  • Samozdanenie peňažných plnení zo zahraničia – v prípade, že zahraničný „držiteľ“ nemá na Slovensku stálu prevádzkareň, vzniká „poskytovateľovi“ ako príjemcovi peňažného plnenia povinnosť zraziť a zaplatiť daň (túto povinnosť má ináč pri peňažnom plnení „držiteľ“). Podmienky – nejasné.

  Nepeňažné plnenie

  Od 1.1.2015 majú všetci „DRŽITELIA“ oznamovaciu povinnosť na daňový úrad o poskytnutí  nepeňažného plnenia  „POSKYTOVATEĽOM“  zdravotnej starostlivosti (napr. oznámenie farmaceutickej firmy o poskytnutí plnenia lekárovi vo forme účasti na kongrese) Vzor nájdete tu: www.financnasprava.sk (PDF)

  Termíny v roku 2015 na podanie oznámenia „držiteľa“ sú: 15.7.2015, 15.10.2015. Týka sa to napr. farmaceutických firiem, ktoré poskytli lekárom akékoľvek nepeňažné plnenia.

  V tomto termíne musí „držiteľ“ splniť aj oznamovaciu povinnosť voči príjemcovi nepeňažného plnenia („poskytovateľovi“, napr. lekárovi) a oznámiť mu výšku nepeňažného plnenia, vzor oznámenia a spôsob nie je určený (prípustná je aj elektronická komunikácia).

  Ak lekár nemá osobný účet daňovníka, je povinný v mesiaci, v ktorom prijal nepeňažné plnenie (napr. sa zúčastnil kongresu) túto skutočnosť oznámiť na daňový úrad (forma a spôsob nie sú predpísané), a požiadať o osobný účet daňovníka.

  Termíny v roku 2015 na podanie Oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedené dane, zrazenie a zaplatenie dane z nepeňažného plnenia lekárov sú do: 31.7.2015, 31.10.2015. Rozhodujúci je deň odpísania z účtu, a nie deň zadania príkazu!

  Poskytovatelia (napr. lekári) majú povinnosť z uvedeného príjmu zraziť a odviesť zrážkovú daň 19%. Vzor „OZNÁMENIA“ nájdete tu: www.financnasprava.sk (PDF)

  Každý zdravotnícky pracovník, ktorý prijal peňažné a nepeňažné príjmi prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa registrácie humánneho lieku alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby, má okrem daňových povinností aj povinnosť podrobnosti takého príjmu oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní po skončení štvrťroka, kedy došlo k peňažnému alebo nepeňažnému plneniu. Príklad Oznámenia tu: www.slek.sk (PDF)

  V prípade, že potrebujete poradiť alebo pomôcť pri vyplnení „Oznámení“ napíšte nám! Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say