Vzdelávanie

Vzdelávací program - zámer: "DRŽITEĽ - POSKYTOVATEĽ"

 • Objasniť legislatívne zmeny, týkajúce sa prostredia farmaceutických firiem, regulujúce ich vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi, ktoré prešli v posledných 2 rokoch búrlivým vývojom.
 • Zákon o reklame, Smernica EÚ 2001/83/ES, Zákon o liekoch, Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, Zákon o dani z príjmov, či mimozákonné normy ako Etický kódex AIFP sú len niektoré (i keď zásadné) regulačné predpisy, na správnu interpretáciu ktorých sú školenia zamerané.

Cieľ: 

 • Absolvovaním tohto školenia účastníci získajú komplexné informácie z oblasti prostredia farmaceutických firiem, týkajúce sa regulácie vzťahu so zdravotníckymi pracovníkmi.
 • Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia (relevantné ustanovenia Zákona o liekoch, Zákona o reklame, Zákona o dani z príjmov a pod.), ako aj interpretácia najnovších legislatívnych zmien.
 • Na základe skúseností z terénu sa účastníci oboznámia s najčastejšie vyskytujúcimi sa chybami, a čo je najdôležitejšie, na základe posúdenia konkrétnej situácie Vám predložíme návrhy praktických riešení pre konkrétnu situáciu.

Ramcový obsah na základe individuálnej dohody:

Vzťah farmaceutického sektora a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zmapovaný v dvoch rovinách:

 1. Posudzovanie legálnych limitov spolupráce (čo je možné, povolené, a v akých rámcoch)
 2. Následná identifikácia práv a povinností vyplývajúcich z takéhoto vzťahu

Príklady tém školení/prednášok:

 • Daňové a oznamovacie povinnosti v súvislosti s účasťou zdravotníckeho pracovníka na odbornom vzdelávacom podujatí, v závislosti od charakteru podujatia.
 • Umožňuje Zákon o reklame marketingové aktivity farmaceutických firiem zamerané na zdravotníckych pracovníkov?
 • Zrážková daň vo farmaceutickom sektore – pozitíva a negatíva.
 • Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov – odborná konferencia v zahraničí.
 • Čo majú spoločné SunshineAct (USA), etický kódex AIFP a Zákon o lieku?
 • Hranice legitímneho vzťahu farmaceutickej firmy a zdravotníckeho pracovníka nastavené Zákonom o reklame, Zákonom o liekoch a Zákonom a dani z príjmov.
 • Môže farmaceutická firma poskytovať vzorky liekov?
 • Aké sú rozdielne práva a povinnosti jednotlivých držiteľov (najmä rozdiel medzi farmaceutickou firmou a držiteľom registrácie humánneho lieku)?
 • Praktické rady: termíny, formuláre, spôsoby hlásení, výpočtov, typy vhodných zmluvných vzťahov (zameranie na autorské a konzultačné zmluvy), dane, odvody, poplatky literárnemu fond.
 • Problematika „tretej strany“ pre účely daňové a ohlasovacie.
 • Oznamovanie poskytnutých peňažných a nepeňažných plnení na Národné centrum v kontexte Zákona na ochranu osobných údajov.

Prípadne na základe konkrétnej požiadavky spracujeme individuálny obsah.

Formy a metódy:

Prezentácia, riadená diskusia.

Rozsah:

Príklad kalkulácie interného školenia

cena bez DPH

1. Školenie v trvaní 2 hodiny, diskusia

300,00 €

2. Školenie v trvaní 4 hodiny, diskusia 

500,00 €

3. Celodenné školenie, diskusia

800,00 €

Prednáška na verejnom podujatí, po predchádzajúcej dohode podľa zvolenej témy a rozsahu.

Garantom vzdelávacieho programu je lektor:  MUDr. Rudolf Straka Bc.

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say