Mzdové veličiny 2019

1. Základné údaje mzdových veličín na rok 2019 pre FO a zamestnávateľov

 

zakladneudaje

Zrážková daň (§ 43) je sadzba :7%/ 19%/ 35%

Paušálne výdavky za rok 2019: 60% z príjmov SZČO, max. do výšky 20 000 eur na rok.

Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2019: príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2018,2019 nepresiahne 500 eur. Príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a nepresiahne 500 eur. Toto neplatí pre príležitostné príjmy, ktoré boli vyplatené na základe zmluvy a vyplácajúci subjekt si túto platbu zahrnul do svojich výdavkov – v takom prípade príjmy z príležitostných príjmov podliehajú dani.

*Daňový bonus na úroky zo zaplatených úrokov, najviac 400 euro ročne, z úveru najviac 50 000 eur.
**Hranica príjmu pre priznanie daňového bonusu na dieťa je 3120 eur ročne, alebo pre zamestnanca 260 eur mesačne.

Nezdaniteľná čiastka na KÚPLELE: daňovník si môže znížiť základ dane o preukázateľne zaplatené výdavky na služby kúpeľnej starostlivosti v kúpeľoch, uvedených v zákone. Najviac 50 eur, avšak i za manžela/-ku a dieťa. Napr. 4 členná rodina – daňovník môže znížiť základ dane o 200 eur, na základe preukázateľných výdavkov.

Daň sa nevyrubí a neplatí za rok 2019, ak nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2016 nepresiahnu 1968,67 eur.

Trinásty plat - do výšky 500 eur je oslobodený od zdravotných odvodov a dane, odvody na sociálnej poistenie sa platia. Nad sumu 500 eur sa platí aj daň a zdravotné odvody. Podmienky 13. platu – zamestnanec najmenej 24 mesiacov k 30.4., plat sa vypláca za mesiac máj v júni, a musí byť vo výške priemernej mzdy. Oslobodená je potom len časť vyplateného platu, ak prevyšuje sumu 500 eur.

Štrnásty plat - oslobodené navyše aj odvody na sociálne poistenie do výšky 500 eur.K 30.11. zamestnanec najmenej 48 mesiacov, vyplatený musí bť za november v decembri, vo výške priemernej mesačnej mzdy a musí byť v júni vyplatený 13. plat v súlade s podmienkami.

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca

Ak menej ako 50 zamestnancov možnosť, ak 50 a viac zamestnancov – povinnosť. Zamestnanec musí byť v pracovnom pomere (nie na dohodu) najmenej 24 mesiacov, a uplatniť si musí nárok do 30 dní od skončenia rekreácie. Na základe písomnej žiadosti zamestnanca, do výšky 55% oprávnených dokladovaných nákladov najviac 275 eur, súhrnne za rok. Možno kombinovať s príspevkami zo sociálneho fondu. Rekreácia len na Slovensku, príspevok môže byť poskytnutý aj formou rekreačného poukazu (elektronická platobná karta). Oprávnené výdavky sú podmienené najmenej 2 prenocovaniami. Platí aj pre manžela/manželku a dieťa. Limit 55%, maximálne 275 eur.

minimalne

odvody

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia robí samotná zdravotná poisťovňa za každú fyzickú osobu.

Sociálna poisťovňa pripravuje tiež ročné zúčtovania tak ako to robia zdravotné poisťovne pre všetky fyzické osoby, predpokladaný termín je v roku 2020.

Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2019. Sa od roku 2017 neuplatňuje.

Nezdaniteľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2019 – III. pilier.

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.
Uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

Balíky dobrovoľného poistenia

 1. Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Nemôže využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO.
 2. Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie. Nemôže využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO.
 3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie. Nemôže ho využiť osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom.
 4. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti môže byť len samostatne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti môže len samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená, a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného a starostlivosti o dieťa a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 5. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Túto kombináciu môže využiť tiež len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená, a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Balíky číslo 1, 2, 4 a 5 nemôžu využiť osoby s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberatelia akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Sadzby poistného SZČO
Od 1.7.2019 (resp. v prípade odkladu podania DP od 1.10.2019) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2018 bol vyšší ako 5724 eur (12 x 477).
Minimálny vymeriavací základ 477 eur, minimálne poistné 158,11 eur
Nemocenské poistenie 4,4%, min. 20,98 eura 
Starobné poistenie 18%, min. 85,86 eura 
Invalidné poistenie 6%, min. 28,62 eura 
Rezervný fond 4,75%, min. 22,65 eura

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba
Minimálny vymeriavací základ 477 eur
Nemocenské poistenie 4,4%, min. 20,98 eura 
Starobné poistenie 18%, min. 85,86 eura 
Invalidné poistenie 6%, min. 28,62 eura 
Rezervný fond 4,75%, min. 22,65 eura
Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 9,54 eura

Všeobecne platné výnimky
Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.
Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Sadzby zdravotného poistenia SZČO a samoplatiteľa
Minimálny vymeriavací základ je 477 eur, minimálny preddavok mesačne 66,78 eura (33,39 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok).

Dávka v nezamestnanosti
Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.1.2019 do 30.6.2019 najviac zo sumy 2 x 12 x 954/365 = 62,7288 eura.
Od 1.7.2019 sa určí z priemernej mzdy za rok 2018.

SOCIÁLNE DÁVKY A SÚVISIACE VELIČINY

Životné minimum do 30.6.2019
Životné minimum plnoletá fyzická osoba: 205,07 eura 
Životné minimum ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 143,06 eura 
Životné minimum dieťa: 93,61 eura

Evidencia na úrade práce
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie (platí do 30.6.2019):
205,07 eur mesačne
Doba práce na dohodu počas roka 2019 bez vyradenia z evidencie max. 40 kal. Dní.
Rodičovský príspevok od 1.1.2019
220,70 eura

Prídavok na dieťa od 1.1.2019
24,34 eura 
11,41 eura príplatok k prídavku na dieťa

DAŇOVÉ PRIZNANIE FO

Povinnosť podať daňové priznanie má každý, kto:

 • dosiahol za rok 2018 zdaniteľný príjem presahujúci sumu 1915,01 eur
 • nedosiahol zdaniteľný príjem presahujúci sumu 1915,01 eur, ale vykázal daňovú stratu
 • na podanie daňového priznania ho vyzve správca dane
 • má príjmy zo zamestnania, ale zamestnávateľ mu nevykoná ročné zúčtovanie (alebo ho nepožiadal, alebo má taký druh príjmov u ktorých nie je možné aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie-napr. príjmy zo zamestnania v zahraničí)

Ročné zúčtovanie za zamestnanca vykoná zamestnávateľ ak:

 • Zamestnanec písomne požiada na predpísanom tlačive zamestnávateľa (externú účtovnú spoločnosť) do 15.2.2019 a do tohto termínu musí aj doložiť všetky doklady k zúčtovaniu.
 • Spĺňa zákonné podmienky, inak si daňové priznanie musí robiť sám.

Zamestnávateľ vydá potvrdenia o príjme zamestnancom najneskôr do 10.3.2019

Legislatívne zmeny od 1.1.2019

1. Novela zákona o DPH

 1. Zrušenie inštitútu zábezpeky na DPH
 2. Zmena podmienok pre povinnú registráciu na DPH, limit ostáva nezmenený, ak za posledných 12 kalendárnych mesiacov obrat viac ako 49 790€. Do obratu sa zahŕňa aj:
  1. Príjem/hodnota z plnení v tuzemsku (aj z prenájmu nehnuteľností u FO),
  2. Dodanie tovaru do ČŠ EU a tretích krajín, (okrem dodania služieb do ČŠ EU a tretích krajín)
  3. Dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38,
  4. poisťovacích a finančných služieb podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe.
   Viac: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph#PovinnaRegistracia
 3. Došlo k zníženiu sadzby DPH na 10% na ubytovacie služby
 4. Nové úpravy pravidiel pre tuzemský reverscharge a iné
 5. ZMENA PRAVIDIEL PRI NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ: prenájom bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich časti je už VŹDY oslobodený/bez DPH. Platca sa už nemôže rozhodnúť.
 6. Pri odpočítaní DPH z majetku viac ako €3319,39 (auta, aj na lízing), je povinnosť sledovať účel použitia 5 rokov. Príklad: Ak som kúpil auto v 2015 a v roku 2019 ho vyradím a darujem, ide o zmenu účelu použitia do 5 rokov, v DPH priznaní musím vrátiť DPH štátu alikvotne.

2. Zmeny zákona o dani z príjmov

 1. Zamestnávateľ ak má viac ako 49 zamestnancov, na požiadanie zamestnanca s nepretržitým pracovným pomerom viac ako 24 mesiacov, má povinnosť poskytnúť príspevok na tuzemskú dovolenku vo výške 55% oprávnených nákladov max. 275€ na jedného zamestnanca. (dobrovoľné pre zamestnávateľov s menej ako 49 zam.)
 2. Pripravuje sa rekodifikácia zákona o dani z príjmov tak, že bude zákon zvlášť pre právnické osoby a zvlášť pre fyzické osoby.

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say