Daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel

1. Priznanie k dani z nehnuteľností

Povinnosť majú fyzické aj právnické osoby, ak v priebehu roku 2018:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2019 sú zapísaní v katastri nehnuteľností (nadobudnutie neznamená len kúpou, ale aj darovaním, dedičstvom, skolaudovaním nehnuteľnosti...),
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2019 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností, nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov)
 • ZMENY: stavebné úpravy (zúženie pôdorysu, nadstavby poschodí a pod.), skolaudovanie v r.2018, zmeny charakteru pozemku, zmena v nájme pozemkov (nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností.
  Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane do 31. 1. 2019.

2. Daň z motorových vozidiel za rok 2018 v roku 2019 (podanie DP aj zaplatenie dane do 31.1.2019)

Zánik daňovej povinnosti

Povinnosť oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. Decembru 2018 je vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na zamestnávateľov (za motorové vozidlá využívané zamestnancami.)

Potrebné oznámiť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania: do 31.1.2019

POZOR!!! Ak daňovník neoznámi zánik povinnosti DzMV do 31.1.2019 mal by podať priznanie a zaplatiť daň za celé obdobie roku 2018, alebo byť pripravený na následné možné daňové penalizácie.

V prípade, že potrebujete zostaviť daňové priznanie, prosím zašlite nám TP (Technický preukaz) všetkých vozidiel využívaných na podnikanie!

Ktoré vozidlá podliehajú dani z MV

 • motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M (M1 – osobné automobily, M2 a M3 – autobusy), N (N1 až N3 – nákladné vozidlá) a O (O1 až O4 – prípojné vozidlá) L1e až L7e - motocykle, trojkolky, štvorkolky,
 • ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
  Pozn.: Daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel nepodlieha motorové vozidlo, ktoré je evidované mimo územia Slovenskej republiky,

Ktoré vozidlá nepodliehajú dani z MV

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností – takéto vozidlo nie je určené na prepravu, ale na vykonávanie špeciálnych činností, a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo (napr. autožeriav).

Kto je daňovníkom dane z MV

 • držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I (t. j. malý technický preukaz) a osvedčení o evidencii časť II (t. j. veľký technický preukaz) daného vozidla, ak používa vozidlo evidované v SR na podnikanie,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say