Zdaňovanie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Praktické rady lekárom (poskytovateľom) – zdaňujte správne, ale nie dvojmo!

 • Nepeňažné príjmy zdravotníckeho pracovníka (poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ďalej len Poskytovateľ), ktoré prijal od tzv. Držiteľa v roku 2016, si zdanil Poskytovateľ k 31.1.2017 zrážkovou daňou, a v daňovom priznaní za rok 2016 sa neuvádzajú.
 • Peňažné príjmy Poskytovateľa, ktoré prijal od tzv. Držiteľa v roku 2016 (typicky – od farmaceutickej firmy), sa v daňovom priznaní Poskytovateľa za rok 2016 neuvádzajú, nevstupujú do základu dane, nezvyšujú sadzbu dane a nepredstavujú základ pre zdravotné a sociálne odvody. Všetky príjmy (okrem výnimiek), pochádzajúce od Držiteľa, je povinný zdaňovať (zrážkovo) Držiteľ, a nie Poskytovateľ.

Výnimky:

 1. V prípade, ak mal Poskytovateľ s Držiteľom (farmaceutickou firmou) uzavretú zmluvu na pracovný pomer, prípadne pomer obdobný, a príjem mal charakter príjmu zo závislej činnosti, vtedy prichádzajú do úvahy odvody na sociálne poistenie (napr. Dohoda o vykonaní práce, Pracovná zmluva). Príjem je zdaňovaný zrážkovo, zdaňuje Držiteľ.
 2. Príjmy od Držiteľa za klinické skúšanie – v tomto jedinom prípade si peňažné príjmy od Držiteľa musí zdaniť cestou daňového priznania Poskytovateľ sám. Môže si uplatniť preukázateľné výdavky. Použije sa tlačivo daňového priznania typu B.

  Ak nemal Poskytovateľ žiadne iné príjmy, len príjem zo závislej činnosti od zamestnávateľa, nepodáva daňové priznanie, ak o to požiadal v termíne svojho zamestnávateľa. Ak mal navyše príjmy len od Držiteľov, ktoré sa zdaňujú zrážkou, rovnako nepodáva daňové priznanie, ak o to požiadal zamestnávateľa.

  Ak zamestnávateľa nepožiadal, a nemá iné príjmy len príjem zo závislej činnosti od zamestnávateľa (i viacerých) a od farmaceutických firiem (zdaňovaných zrážkou) – podáva daňové priznanie typu A.

 3. Ak Poskytovateľ podáva daňové priznanie typu B, uvádza príjmy od zamestnávateľov podľa potvrdenia od zamestnávateľov oddiele V.

 4. Príjmy z prednášok a článkov (od iných subjektov než je Držiteľ) uvádza v oddiele VI. Ak ide o príjmy podľa autorského zákona (najčastejšie), príjem podlieha aj 2% odvodom do Literárneho fondu. V tomto oddiele sa uvádza aj príjem napr. znalcov. Následne bude z takéhoto príjmu vypočítaný aj preddavok na zdravotné poistenie, a pri prekročení limitu i na sociálne poistenie. U takýchto príjmov možno uplatniť výdavky skutočne vynaložené (vydokladované), prípadne 40% paušálne výdavky. V takom prípade do základu dane vstupuje len 60% tohto príjmu.

 5. Ostatné príjmy (napr. od Úradu pre dohľad, za rozličné konzultácie a pod.), ktoré nepochádzajú od držiteľa, a nie sú príjmom podľa autorského zákona, sa uvádzajú v Oddiele VIII – príležitostné činnosti. Od týchto príjmov je možné odrátať 500 euro (oslobodené od dane), zdaňuje sa len takýto príjem nad 500 euro. Navyše je možné následne uplatniť preukázateľné výdavky (avšak pri uplatnení oslobodenej sumy 500 euro len v pomernom percente). 500 eur oslobodenie sa môže uplatniť aj na príjem z prenájmu. Oslobodenie 500 eur možno uplatiť len RAZ. Daňovník sa sám rozhodne voči ktorému príjmu je to pre neho výhodnejšie.
  Ak by sa niektoré činnosti pravidelne opakovali, je potrebné zvážiť založenie živnosti (či iného spôsobu), aby sa Poskytovateľ vyhol riziku neoprávneného podnikania.
 6. Príjem za klinické skúšanie od Držiteľov sa zrážkovo nezdaňuje, ale uvádza sa v daňovom priznaní typu B v Oddiele VIII., kde je na to osobitný riadok. Voči týmto príjmom nie je možné uplatniť sumu oslobodenú od dane (500 euro), avšak preukázateľné výdavky áno.

Aplikačné problémy:

 1. V praxi býva niekedy problém identifikovať s odstupom času, či príjem v minulom roku, prijatý na účet, bol alebo nebol zrážkovo zdanený. Držiteľ nemá povinnosť o tomto Poskytovateľa informovať, a v praxi to ani nerobí. Navyše súčasná prax, keď sa niektoré príjmy od Držiteľov vyplácajú prostredníctvom tretích osôb situáciu ďalej komplikuje.

  Matematická pomôcka, ktorá môže naznačiť, že príjem bol zrážkovo zdanený, je kontrolný vzorec: suma na účte/81x100.

  Príklad: Poskytovateľ prijal 162.- euro. Predpoklad – Zmluva o konzultačnej činnosti s farmaceutickou spoločnosťou. Potom 162/81x100=200. Predpoklad je, že pôvodná zmluvná suma 200 euro bola zrážkovo zdanená. V prípade, že Držiteľ vyplácal zrážkovo zdanenú sumu za prednášku (autorský honorár) a odviedol i 2% do Literárneho fondu, potom je kontrolný vzorec: Suma na účte /7938*10000

  Príklad: Poskytovateľ prijal sumu 158,76.- euro. Predpoklad – Zmluva o zhotovení diela podľa autorského zákona (prednáška) pre farmaceutickú spoločnosť. Potom 158,76/7938*10000=200. Hrubá odmena 200 euro, odvody do Literárneho fondu, a zrazená 19% zrážková daň.

  Odporučenie – nejasné platby identifikovať a u platiteľa overiť, či boli zdanené.
 2. Ak Poskytovateľ zahrnie do daňového priznania i príjem, ktorý už bol zrážkovo zdanený, nebude na to upozornený, a opakovane zaplatená daň bude považovaná za korektne zaplatenú. Ak sa v budúcnosti Poskytovateľ rozhodne, že požiada správcu dane o vrátenie opakovane uhradenej dane, môže to urobiť len cestou dodatočného daňového priznania. Daň síce správca dane v prípade opodstatneného nároku vráti, avšak s podaním dodatočného daňového priznania sú spojené sankcie.

  Opravené daňové priznanie, podané v termíne (napr. do 31.3.2017) je Opravné priznanie, a môže byť podané kedykoľvek v termíne bez sankcie.

  V prípade že daňovník má nejasnosti a potrebuje čas na preskúmanie charakteru svojich príjmov, každý môže kedykoľvek jednoducho v termíne na podanie DP oznámiť (písomne, osobne..) daňovému úradu, že si predlžuje lehotu podania daňového priznania najviac o 3 mesiace. Lehota bude automaticky predĺžená.

 

Predložený materiál má informatívny charakter a nenahradzuje v žiadnom prípade odbornú konzultáciu. Pri riešení konkrétnych prípadov sa neváhajte obrátiť na našu kanceláriu

Čo o nás hovoria naši klienti? What our clients say